​Malmö och Helsingborg

E-post: ​​info@atlantisstad.se

Malmö: ​040 - 22 87 50​

Helsingborg: 042 - 22 01 60

Kvalitetsplan

1. Arbetsinstruktion

För varje städuppdrag finns en arbetsinstruktion upprättad, som beskriver städfrekvens, arbetsmoment samt vilka metoder som skall användas. Lokalvårdaren skall kontrollera sitt utförda arbete genom egenkontroller. Utfört arbete kontrolleras även med jämna intervaller, ofta reglerat i avtal med beställare, av arbetsledare genom dokumenterade kvalitetskontroller.

Arbetsinstruktionen finns i vår städobjektpärm på arbetsplatsen.

2. Introduktion av nyanställda

Nyanställda får en grundlig introduktion av företaget och förväntade arbetsuppgifter. Introduktionen för nyanställda omfattar:

  • ​Presentation av företaget, företagets policy och bestämmelser, facklig information samt genomgång av kvalitetssystem
  • ​Genomgång av arbetsinstruktioner, arbetsuppgifter, nödlägesberedskap, arbetsmiljö och ergonomi
  • ​Städmetoder, utrustning, kemikalier, tvätthantering, rutiner – baserat på SRY.
  • ​Introduktionens olika moment finns dokumenterade på blanketten Introduktion av nyanställda
  • ​Uppföljning av introduktionen skall göras av driftledningen inom 2 veckor. Arbetsledare ansvarar och genomför introduktionen för lokalvårdare.

3. Säkerhet och sekretess

Atlantis Städ garanterar fullständig sekretess. Alla våra anställda får underteckna ett sekretessavtal samt lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi är ansvarsförsäkrade för de förluster och skador som kan inträffa med ett belopp upp till 10 MSEK per skada. Vi tar ansvar för nycklar och passerkort. Vid eventuella förluster utgår full ersättning.

Alla anställda bär Atlantis profilkläder samt ID-bricka.

4. Utbildning lokalvårdare

En kontinuerlig kompetensinventering görs under hela anställningstiden.

Nyanställda genomgår en introduktionsutbildning, dels på kontoret (med företags- eller driftledning), dels på städobjektet (med arbetsledaren). Introduktionen innehåller valda delar ur SRY certifieringens program. Då vi har en certifierad SRY-handledare erbjuds alla tillsvidareanställda en SRY-utbildning.

Certifieringen innefattar bl.a. kundservice, städmetoder, städtekniker, kemhantering, hantering av utrustning och maskiner, arbetsmiljöarbete, kvalitets- och miljöarbete.

Vi har även utbildning i specialstädning, såsom fönsterputsning, golvvård, sanering mm. Den kan genomföras både av interna och externa utbildare.

5. Vikariehantering

För semester och annan ledighet sker personalplanering i god tid. Grundplanering görs av driftansvarig och arbetsledare. Vikarie kontrakteras och arbetsledare informerar kundens kontaktperson. Arbetsledare genomför introduktionsutbildning på aktuellt städobjekt.

Vid oplanerad frånvaro gäller max inställelsetid om 2 timmar för ersättare. Arbetsledare omdisponerar eller anlitar tillgänglig personal. Arbetsledare informerar kontaktpersonen.

Inför uppdragsstart introduceras två personer ifrån ordinarie arbetsstyrka på varje objekt, utöver den tillsatta personal som skall utföra lokalvården. Principen 2/1 tillämpas (2 vikarier per tjänst) för att säkerställa att kompetent och introducerad personal finns att tillgå vid såväl planerad som oplanerad frånvaro.

6. Driftmöten med kund

Driftmöten genomförs enligt överenskommelse med beställare. Finns ofta reglerat i avtal. Vi kan då presentera och gå igenom hur vi har genomfört vårt arbete samt presentera eventuella förbättringsförslag och påpeka eventuella brister. Vi går igenom föregående protokoll och följer upp beslutade åtgärder.

7. Kvalitetskontroller

Kvalitetskontroller utförs normalt 4ggr/år på samtliga städobjekt enligt överrenskommen standard, t.ex. INSTA 800. Utöver dessa kontroller utför ansvarig arbetsledare för varje objekt kontroller månadsvis enligt checklista. Beställaren erbjuds alltid ta del av även denna information.

8. Reklamations- och avvikelsehantering

Inom ramen för rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder arbetar vi på följande sätt:

Avvikelser som upptäcks av vår personal rapporteras omgående på förtryckt blankett till beställare. 

Reklamationer och klagomål åtgärdas omgående och uppföljning utförs av ansvarig arbetsledare. All form av klagomålshantering dokumenteras för uppföljning på schemalagda driftsmöten.

All personal har ansvar för att rapportera avvikelser inom alla verksamhetsområden och funktioner. På blanketten ”Avvikelserapport” beskrivs avvikelsen, orsaken till avvikelsen, datum, tidpunkt.

9. Städobjektpärm

På våra fasta objekt finns en anpassad städobjektpärm med arbetsinstruktioner, bemanningsplaner, vårt arbetsmiljöarbete, kopia av utförda kvalitetskontroller, varudeklarationer för kem, kontaktpersoner, avvikelserapporter, förslagsblanketter, nödlägesberedskap, utrustningslistor mm.

Även kunden kan använda pärmen till att inhämta information, skriva en avvikelserapport eller ett förbättringsförslag.

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete menas vårt arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Våra skyddsombud går kontinuerligt igenom risker och eventuella brister i arbetsrutinerna. Skriftliga instruktioner för olika arbetsmoment finns utsatta på respektive arbetsplats samt eventuella risker och handlingsplaner.​

Kontakta oss​

Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Genom att lämna dina kontaktuppgifter via vårt webformulär samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här.

​Copyright © Atlantis Städ & Sanering AB